Roskilde Lejerforening og Lejerforeningen RLE
 
Sankt. Peders Stræde 2, 1. 4000 Roskilde; Ti. og to. dag kl. 19:00-21:00; Tlf: 46361819;
E-mail 

 

Vedtægter for Roskilde Lejerforening

§ 1
Foreningens navn er Roskilde Lejerforening.
Dens hjemsted er Roskilde kommune.
Foreningen organiserer lejere i Roskilde og i omegnskommunerne i henhold til evt. grænseaftaler med andre foreninger.
 
§ 2
Det er Roskilde Lejerforenings formål:
* at varetage medlemmernes interesser i privat og almennyttige udlejningsboliger, i andelsboliger, ungdoms- og ældreboliger samt i erhvervslejemål,
* at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder,
* at arbejde for bedre bymiljøer,
* at fremme lejernes indflydelse og medbestemmelsesret,
* at fremme en lovgivning, der sikrer et retfærdigt retsforhold mellem lejere og ejere,
* at samarbejde med beslægtede, nationale og internationale organisationer, eventuelt gennem medlemskab.
Stk. 2. Enhver der ikke - jfr. stk. 3 - er udlejer, kan indmelde sig i Roskilde Lejerforening.
Stk. 3. Som udlejere defineres i denne sammenhæng personer, der falder ind under følgende kategorier:
a) Ejer af fast ejendom, hvor der findes helårslejemål.
b) Juridisk repræsentant for et firma, et selskab eller en forening, der har væsentlig økonomisk interesse i udlejning af helårslejemål. Eksempelvis ejendomsadministratorer og formænd for almennyttige boligselskaber.
Medlemmer, der kommer i en situation, så de klart falder ind under én af ovennævnte kategorier, skal ekskluderes. Medlemmer, hvor der er berettiget tvivl, om de falder ind under ovennævnte kategori b, kan dog opretholde medlemskab, men kan ikke vælges til eller opretholde tillidsposter i organisationen. - Eksempelvis formænd for private andelsboligforeninger, der (for en tid) forestår udlejning af en rest-andel af ejendommens lejligheder. (Stk. 5 gælder tilsvarende).
Stk. 4 Såfremt et medlem eller en medlemsforening modarbejder Roskilde Lejerforenings formål og interesser, kan Roskilde Lejerforenings bestyrelse foretage eksklusion.
Stk. 5. Enhver eksklusion skal forelægges Roskilde Lejerforenings førstkommende generalforsamling til godkendelse eller forkastelse. Den eller de ekskluderede har ret til at deltage i generalforsamlingen ved dette punkt på dagsordenen.
 
§ 3
Lejere i bebyggelser, hvor der ikke findes en medlemsforening tilsluttet Roskilde Lejerforening, optages i Roskilde Lejerforening for Enkeltmedlemmer (RLE).
 
§ 4
Hver enkelt medlemsforening er suveræn indenfor sit eget område. I sager behandlet af Roskilde Lejerforening må man acceptere Roskilde Lejerforenings bestyrelses flertals-afgørelse (simpel majoritet). I modsat fald er Roskilde Lejerforening ikke forpligtet til at yde støtte i sagen. Roskilde Lejerforening har krav på at være repræsenteret på medlemsforeningernes generalforsamlinger med taleret, men ikke stemmeret.
 
§ 5
Størrelsen af det årlige kontingent til foreningens arbejde fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt inden den ordinære generalforsamlings afholdelse, for den kontingentperiode hvori generalforsamlingen afholdes, for at være stemmeberettiget på denne.
Er indbetaling ikke sket inden 30. november i kontingentåret, betragtes det som udmeldelse.
 

§ 6
For lønnede hverv, som medlemmer får i kraft af, at de repræsenterer Roskilde Lejerforening, betales en foreningsskat til Roskilde Lejerforening's kasse. Denne skat udgør nettoindtjeningen, d.v.s. bruttolønnen minus transportudgifter, skat, evt. tabt arbejdsfortjeneste o.lign. Det påhviler det pågældende medlem hurtigst muligt at aflægge regnskab overfor foreningens kasserer.
 
§ 7
Regnskabsåret er kalenderåret. Der affattes senest 14 dage før den ordinære generalforsamling et revideret driftsregnskab for foreningens indtægter og udgifter samt status ved regnskabsårets udgang.
 
§ 8
Generalforsamlingen har den øverste myndighed. Adgang og stemmeret har de til foreningen tilsluttede medlemsforeningers medlemmer.
Gyldigt medlemsbevis skal efter forlangende forevises.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj og indkaldes gennem foreningens blad med 14 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker gennem annoncering samt ved skriftlig meddelelse til alle medlemsforeninger, ligeledes med 14 dages varsel.
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Foreningens budget, samt forslag til kontingent for det kommende regnskabsår.
5. Indkomne forslag.
6. Valg i henhold til § 10.
7. Valg af delegerede og suppleanter til Danmarks Lejerforeningers landsmøde i henhold til det antal delegerede vores medlemstal berettiger til. (Bestyrelsen kan foretage suppleringsvalg.)
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når foreningens bestyrelse, generalforsamlingen, 1/3 af foreningens medlemmer eller 3 af medlemsforeningerne skriftligt forlanger det med angivelse af emne(r), der ønskes behandlet.
Stk. 3 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må, for at blive opført på dagsordenen, senest 6 dage forinden generalforsamlingen indleveres skriftligt med forslagsstillerens navn, adresse samt underskrift.
 
§ 9
Generalforsamlingen tager beslutning ved simpel stemmeflerhed i de på dagsordenen opførte sager; dette gælder også vedtægtsændringer
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges. Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, og som i enhver henseende har fuld beviskraft med hensyn til det på generalforsamlingen passerede.
 
§ 10
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges der 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Stk. 3. Bestyrelsen vælges for 2 år og afgår skiftevis. Formanden plus halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår lige år. Kasserer plus den anden halvdel afgår ulige år.
Stk. 4. Valg af revisorer foretages for 2 år med skiftevis afgang hvert år.
Stk. 5. Suppleanter til bestyrelsen og revisorsuppleanter vælges for 1 år.
Stk. 6 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
 
 
§ 11
Udenfor generalforsamlingen ledes foreningen af bestyrelsen, som er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden indenfor vedtægternes rammer og kan overdrage visse dele af sin myndighed til et forretningsudvalg.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 4. Bestyrelsesmøde afholdes normalt en gang om måneden.
Der indkaldes skriftligt til møde med 6 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Møde afholdes desuden, når formanden eller mindst 1/3  af bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 5. Bestyrelsen foretager indstilling til de poster, der måtte være indenfor det kommunale område, herunder lægdommere, nævns- og udvalgsmedlemmer i kommunale nævn og råd, hvortil lejerbevægelsen måtte have indstillingsret.
Stk. 6. Til behandling af særlige spørgsmål kan bestyrelsen - af eller udenfor sin midte - nedsætte et eller flere udvalg, der overfor denne er ansvarlig for sagernes rette behandling.
Udvalgene kan ikke træffe dispositioner af økonomisk art uden bestyrelsens godkendelse.
Stk. 7. Bestyrelsen kan antage lønnet juridisk bistand. Sådan bistand kan stilles til rådighed for medlemmerne (medlemsforeningerne) efter bestyrelsens nærmere aftale og bestemmelser i sager, der skønnes at være af principiel karakter.
Stk. 8. Sekretæren fører beslutningsprotokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Protokollen underskrives af formand og sekretær eller disses suppleanter.
 
§ 12
Roskilde Lejerforening kan kun ophæves, når mindst 2/3 af samtlige medlemmer ved en efter generalforsamlingen foretagen urafstemning stemmer derfor. I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder midler og ejendele et formål efter generalforsamlingens afgørelse.
 
- - - o o o O o o o - - -
 
Ovenstående vedtægter er fastsat af foreningens ordinære generalforsamling d. 21.9.1978 og justeret ved generalforsamlingsbeslutninger af 23.4.1980, 27.4.1983, 25.4.1994, 14.12.1994, samt 26.4.2006.

 


 Siderne er opdateret d. 23-10-22