Roskilde Lejerforening og Lejerforeningen RLE
 
Sankt. Peders Stræde 2, 1. 4000 Roskilde; Ti. og to. dag kl. 19:00-21:00; Tlf: 46361819;
E-mail 

 

Vedtægter for
Roskilde Lejerforening for Enkeltmedlemmer

Pr. 22. september 2021
 
 
§ 1
Foreningens navn er: Roskilde Lejerforening for Enkeltmedlemmer. Forkortet RLE.
Stk. 2. Dens hjemstedskommune er: Roskilde kommune.
Stk. 3. Foreningen er tilsluttet Danmarks Lejerforeninger gennem medlemskab af Roskilde Lejerforening.
Stk. 4. Foreningens formål er at varetage lejernes interesser i almindelighed som i enkelttilfælde.
 
§ 2
Enhver beboer i foreningens område, der jfr. love for Danmarks Lejerforeninger ikke er udlejer, kan blive medlem af foreningen.
Stk. 2. Kontingent og indmeldelsesgebyr udgør som besluttet af generalforsamlingen.
Stk. 3. For at have stemmeret på generalforsamlingen skal indmeldelse og betaling af evt. skyldige beløb være sket inden generalforsamlingens indkaldelse.
 
§ 3
Eksklusion af et medlem, der modarbejder foreningens formål og interesser, kan foretages på en generalforsamling eller af bestyrelsen; i sidstnævnte tilfælde kan den pågældende indanke sagen for førstkommende generalforsamling.
 
§ 4
Til hjælp til dækning af udgifter til retssager og sagførerbistand, der vedrører lejeboligforhold i foreningens område, har RLE en kampfond.
Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter, hvor stor en del af kontingentet, der skal tilfalde kampfonden.
Stk. 3. Kampfondens midler administreres adskilt fra RLE’s øvrige midler. Bestyrelsens kasserer forestår administrationen.
Stk. 4. RLE’s bestyrelse bestemmer retningslinier for udbetaling fra fondens midler.
 
§ 5
Regnskabsåret er kalenderåret. Efter dettes udløb affattes der senest d. 15. marts et driftsregnskab over foreningen indtægter og udgifter og en status. Revision sker inden 1. april.
Stk. 2. Tilsvarende gælder for RLE’s kampfond.
Stk. 3. For lønnede hverv, som bestyrelsesmedlemmer måtte få i kraft af, at de repræsenterer lejerforeningen betales en foreningsskat til RLE’s kasse. Denne skat udgør nettoindtjeningen, d.v.s. bruttolønnen minus transportudgift, skat, evt. tabt arbejdsfortjeneste o. lign.
 
§ 6
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der på lige årstal vælges en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal vælges en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Hvert år vælger generalforsamlingen desuden:
* 4 suppleanter for ét år,
* 1 revisor for 2 år,
* 2 revisorsuppleanter for ét år
Stk. 3. Bestyrelsen ledes kollektivt og konstituerer sig selv ved af sin midte at vælge en bestyrelsessekretær, en ansvarlig for information til medlemmerne (bladredaktion), samt i øvrigt ansvarlige for de arbejdsområder der måtte være defineret i bestyrelsens forretningsorden.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsgang og forretningsorden.
 
§ 7
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for RLE
4. Regnskab for RLE’s kampfond
5. Indkomne forslag
6. Valg, jfr. § 6
7. Foreningens fremtidige virksomhed
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af de emner og forslag, der ønskes behandlet.
 
§ 8
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen og med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid og sted, samt vedlagt dagsorden og bestyrelsens skriftlige beretning.
Stk. 2. Forslag til udtalelse, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret til et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift.
Stk. 3. Således indkomne forslag mangfoldiggøres af bestyrelsen og uddeles til samtlige fremmødte medlemmer ved generalforsamlingens begyndelse.
 
§ 9
Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre ét eller flere medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
 
§ 10
Forslag til vedtægtsændringer og alle øvrige forslag bortset fra udtalelser kan ikke behandles på generalforsam-lingen med mindre de er opført på dagsordenen og udsendt til samtlige medlemmer sammen med denne.
Stk. 2. Sådanne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. februar for at blive påført dagsordenen for en ordinær generalforsamling.
Stk. 3. Foreningens opløsning kan kun ske, når 2/3 af samtlige medlemmer, ved en efter generalforsamlingen foretagen urafstemning stemmer herfor.
 
§ 11
Hvis foreningen opløses tilfalder midler og ejendele Roskilde Lejerforening.
 
- - - o o o O o o o - - -
 
Således vedtaget på RLEs 1. ordinære generalforsamling den 5. april 1979, med senere ændringer.
Seneste ændringer vedtaget på henholdsvis RLEs ordinære generalforsamling den 3. maj 1995 og på RLEs ekstraordinære generalforsamling 25. maj 2005, og på RLE's ordinære generalforsamling 22. september 2021.
 


 Siderne er opdateret d. 23-10-22